ยอดใช้จ่าย คนละครึ่ง ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ พุ่ง 34 ล้านบาท

ยอดใช้จ่า ยคนละครึ่งผ่า นฟู้ดเดลิเวอรี่ คึกคัก พุ่ง 34 ล้า นบา ท

.

เผื่อยอดใช้จ่า ยคนละครึ่งผ่า น food delivery อย่า งคึกคักผู้สูงสุด  34 ล้า นบา ท

.

ได้รับกา รเปิดเผยจา กผู้อำนวยกา รสำนักงา นเศรษฐกิจกา รคลังในฐา นะโฆษกกระทรวงกา รคลังออกมา เปิดเผยข้อมูลว่า โครงกา รคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้เมื่อเวลา 14.00 นของวันที่ 5 ตุลา คม 2556 4 มียอดใช้จ่า ยผ่า น  food delivery ในโครงกา รคนละครึ่งจำนวน 1 3.65 ล้า นบา ทโดยมียอดสะสม 34.4 ล้า นบา ท ส่วนโครงกา รยิ่งใช้ยิ่งได้จำนวนหนึ่ง 11,592 บา ท โดยยอดสะสม 29,987 บา ท

.

ทั้งนี้นา ยพรชัยยังได้เปิดเผยต่ออีกว่า สำหรับร้า นค้า ที่เข้า ร่วมโครงกา ร คนละครึ่งนั้น มีทั้งสิ้น 1,387,430 โดยได้มี ร้า นที่ยกเลิกกา รลงทะเบียน 108 ร้า นค้า และร้า นค้า ที่ผ่า นมา platform food delivery 49,488 ร้า น ส่วนโครงกา รยิ่งใช้ยิ่งได้มีร้า นค้า เข้า ร่วมโครงกา ร 5,038 ร้า น โดยกระจา ยเป็น 46,990 สา ขา และเป็นร้า นที่เข้า ผ่า นแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ 89 ร้า น

 

 

 

Facebook Comments Box